Przedstawiamy: Szuflady Modułowe

Kup teraz
Skontaktuj się

WhatsApp
Infolinia +48 797 217 197
contact@oakywood.shop

Media społecznościowe
What are the Sustainable Development Goals?

Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju?

Prowadzenie firmy w XXI wieku to coś więcej niż tylko dążenie do maksymalnego zysku — to także odpowiedzialność za otaczające nas środowisko i społeczność. Zrównoważony biznes powinien stać się normą, a nie wyjątkiem od reguły, dlatego tak istotne jest edukowanie w tym zakresie. Jednym ze sposobów budowania marki przyjaznej planecie i społeczeństwu jest realizacja celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) oraz powiązanych z nimi celów ESG.

 tree in a staircase

Photo by Alexander Abero on Unsplash

Agenda 2030

W trakcie szczytu ONZ w 2015 roku państwa członkowskie przyjęły Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju. W preambule dokumentu znanego również pod nazwą Agenda 2030 czytamy, że jest to „plan działań na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu”, którego kluczowym celem jest „wzmocnienie powszechnego pokoju w warunkach większej wolności” oraz „eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego ubóstwa”, co jest niezbędnym warunkiem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. To właśnie w Agendzie opisano 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – realizacja tych celów przez wszystkie państwa, które przyjęły rezolucję ONZ, ma doprowadzić zarówno do poprawy jakości życia, jak i do bardziej efektywnej walki z katastrofą klimatyczną i dbałości o planetę.

 outlandish photo of the earth

Photo by NASA on Unsplash

SDGs — cele zrównoważonego rozwoju

Sustainable Development Goals, czyli Cele Zrównoważonego Rozwoju, to odpowiedzi na najbardziej palące problemy współczesnego świata, które są ze sobą nierozerwalnie połączone — dlatego jedynie wyeliminowanie ich wszystkich może przyczynić się do zmiany świata na lepsze.

 1. Koniec z ubóstwem 
  • wyeliminowanie skrajnego ubóstwa, 
  • stworzenie odpowiednich mechanizmów ochrony socjalnej, 
  • zapewnienie równego dostępu do zasobów naturalnych i ekonomicznych,
    
 2. Zero głodu 
  • zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do bezpiecznej i pożywnej żywności, 
  • podwojenie wydajności rolnictwa i dochodów drobnych producentów żywności, 
  • utworzenie systemów zrównoważonej produkcji żywności,
    
 3. Dobre zdrowie i jakość życia 
  • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności okołoporodowej, przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych, liczby rannych i ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, liczby zgonów i chorób spowodowanych niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza i gleby, 
  • bardziej efektywne zapobieganie i leczenie uzależnień, 
  • zwiększenie finansowania ochrony zdrowia,
    
 4. Dobra jakość edukacji 
  • zapewnienie dostępu do bezpłatnej, sprawiedliwej, jakościowej edukacji i rozwoju od etapu przedszkolnego aż do studiów na wyższych uczelniach, 
  • zwiększenie liczby osób mających umiejętności niezbędne do znalezienia godnej pracy i rozwoju przedsiębiorczości, 
  • wyeliminowanie nierówności płci oraz wszelkich form dyskryminacji w edukacji, 
  • zwiększenie liczby wykwalifikowanych nauczycieli oraz stypendiów, zwłaszcza dla obywateli krajów rozwijających się,
    
 5. Równość płci 
  • wyeliminowanie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet i dziewcząt, 
  • docenienie nieodpłatnej pracy i opieki w domu — zapewnienie odpowiednich usług publicznych i promowanie wspólnej odpowiedzialności w domu, 
  • zapewnienie dostępu do ochrony zdrowia seksualnego i korzystania z praw reprodukcyjnych, 
  • wzmocnienie ustawodawstwa promującego równość płci,
    
 6. Czysta woda i warunki sanitarne 
  • zapewnienie powszechnego i sprawiedliwego dostępu do bezpiecznej wody pitnej oraz do godnych warunków sanitarnych, 
  • poprawa jakości wody przy pomocy redukcji zanieczyszczeń i szkodliwych chemikaliów, 
  • poprawa efektywności wykorzystywania wody i wdrożenie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi,
    
 7. Czysta i dostępna energia 
  • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
  • podwojenie wskaźnika wzrostu globalnej efektywności zużycia energii, 
  • wzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie badań nad czystą energią,
    
 8. Wzrost gospodarczy i godna praca 
  • zwiększenie poziomu wydajności gospodarczej oraz wspieranie tworzenia godziwych miejsc pracy i innowacji, 
  • dążenie do wyeliminowania zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a degradacją środowiska naturalnego, 
  • wyeliminowanie współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi, a także pracy dzieci, 
  • ochrona praw pracowniczych i tworzenie bezpiecznych środowisk pracy dla wszystkich, 
  • promowanie zrównoważonej turystyki,
    
 9. Innowacyjność, przemysł i infrastruktura 
  • rozwój niezawodnej, zrównoważonej infrastruktury i zapewnienie wszystkim równego dostępu do niej, 
  • stosowanie technologii przyjaznych środowisku,
    
 10. Mniej nierówności 
  • promowanie i wzmacnianie inkluzji społecznej, gospodarczej i politycznej oraz eliminowanie dyskryminujących praw i praktyk, 
  • przyjęcie polityk ochrony socjalnej i wynagrodzeń, 
  • monitorowanie globalnych rynków i instytucji finansowych,
    
 11. Zrównoważone miasta i społeczności 
  • zapewnienie wszystkim dostępu do bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań i podstawowych usług, 
  • zrównoważona i inkluzywna urbanizacja, 
  • zwrócenie szczególnej uwagi na jakość powietrza i gospodarowanie odpadami w miastach, 
  • powszechny dostęp do bezpiecznych terenów zielonych,
    
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja 
  • wdrożenie programów zrównoważonej konsumpcji i produkcji, 
  • ograniczenie marnowania żywności, 
  • zapewnienie ekologicznego zarządzania odpadami i chemikaliami oraz zmniejszenie poziomu generowania odpadów, 
  • podniesienie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju i ekologicznego stylu życia,
    
 13. Działania w dziedzinie klimatu 
  • wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami klimatycznymi i katastrofami naturalnymi, 
  • efektywne przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, 
  • zwiększenie poziomu edukacji i świadomości na temat zmian klimatycznych,
    
 14. Życie pod wodą 
  • zmniejszenie zanieczyszczeń morza oraz wprowadzenie zrównoważonej ochrony ekosystemów morskich, 
  • zmniejszenie skutków zakwaszenia oceanów, 
  • wprowadzenie regulacji w zakresie pozyskiwania owoców morza i wyeliminowanie nadmiernych połowów, nielegalnego rybołówstwa i innych destrukcyjnych praktyk,
    
 15. Życie na lądzie 
  • zrównoważone użytkowanie lądowych ekosystemów słodkiej wody, lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór, 
  • zwiększenie stopnia zalesienia planety, 
  • zmniejszanie stopnia pustynnienia i odbudowa zdegradowanych obszarów, 
  • ochrona bioróżnorodności, 
  • eliminacja kłusownictwa i handlu chronionymi gatunkami zwierząt i roślin,
    
 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje 
  • znaczące zmniejszenie wszelkich form przemocy i związanej z nią śmiertelności, 
  • eliminacja handlu ludźmi i tortur, zwłaszcza wobec dzieci, 
  • zmniejszenie nielegalnych przepływów finansowych, handlu bronią oraz korupcji, 
  • promowanie i egzekwowanie prawa niedyskryminującego oraz polityki zrównoważonego rozwoju,
    
 17. Partnerstwa na rzecz celów 
  • wzmocnienie współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie dostępu do nauki, innowacji i technologii, 
  • promowanie rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych środowisku, zwłaszcza w państwach rozwijających się, 
  • zwiększenie globalnej stabilności makroekonomicznej oraz spójności polityk zrównoważonego rozwoju.

Czynniki ESG

W ocenie postępów i potencjału firm, organizacji i państw w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju pomagają 3 czynniki, w skrócie nazwane ESG: Environmental, Social, Governance, czyli Środowisko, Społeczność i Ład Korporacyjny. 

Czynnik środowiskowy oznacza oddziaływanie biznesu na środowisko i działania podejmowane na rzecz dbania o planetę. W tym przypadku oceniane mogą być takie aspekty, jak np. emisja gazów cieplarnianych, ograniczanie śladu węglowego, użytkowanie materiałów, zużycie wody czy gospodarowanie odpadami.
Cele i aktywności związane z tym czynnikiem powinny odpowiadać zadaniom opisanym w SDGs: Czysta woda i warunki sanitarne, Czysta i dostępna energia, Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Działania w dziedzinie klimatu, Życie pod wodą i Życie na lądzie. 

Czynnik społeczny oznacza wpływ działań firmy czy organizacji na życie ludzi: zarówno pracowników, jak też klientów i lokalnych społeczności oraz osób pracujących w całym łańcuchu dostaw. Ocenia się tu np. równe i uczciwe płace, różnorodność i inkluzywność, dbałość o dobrostan i work-life balance, politykę antykorupcyjną, programy rozwoju pracowników, ale również wsparcie społeczności, transparentność, dobre relacje z partnerami biznesowymi i dostawcami. 
Cele Zrównoważonego Rozwoju powiązane z czynnikiem społecznym to: Koniec z ubóstwem, Dobre zdrowie i jakość życia, Dobra jakość edukacji, Równość płci i Mniej nierówności. 

Czynnik ładu korporacyjnego odnosi się do struktury organizacyjnej i zarządzania przedsiębiorstwem (lub krajem). Ocenie podlegają m.in. procesy decyzyjne, umiejętności zarządzania, uczciwy podział praw i obowiązków oraz etyka biznesu, inkluzywność oraz spójność deklaracji i polityk z realnymi działaniami. 
Aktywności związane z ładem korporacyjnym powinny wynikać sprzyjać realizacji takich SDGs, jak: Wzrost gospodarczy i godna płaca, Innowacyjność, przemysł i infrastruktura, Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Pokój i silne instytucje oraz Partnerstwa na rzecz celów.


W Oakywood na co dzień dążymy do jak najskuteczniejszej realizacji wszystkich celów SDG i ESG. Wśród kluczowych działań, jakie podejmujemy w tym zakresie, znajduje się m.in. zrównoważona produkcja, używanie odpowiedzialnie pozyskanych surowców, korzystanie z zielonej energii, dostawy neutralne klimatycznie oraz wspieranie organizacji zajmujących się zalesianiem planety. Poza tym dbamy o work-life balance oraz edukujemy na temat zdrowego podejścia do pracy i produktywności. Zachęcamy cię do zapoznania się z naszymi inicjatywami środowiskowymi i społecznymi oraz oczywiście do wspierania nas w tej drodze do lepszego, bardziej zrównoważonego świata 🍀.