Warunki świadczenia usług

I. Definicje

Warunki stosowane w przepisach oznaczają:

 1. Klient - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, której postanowienia w szczególności przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie w sklepie internetowym;
 2. Konsument - Klient, który składa zamówienie do celów niezwiązanych z działaniami handlowymi, biznesowymi, rzemieślniczymi lub niezależnymi;
 3. Przedsiębiorca - Klient, który składa zamówienie do celów związanych z jego handlem, biznesem, rzemiosłem lub niezależnym działaniem, w tym klienta, który złoża zamówienie za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jego imieniu lub w jego imieniu;
 4. RODO - Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób naturalnych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przemieszczania takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46// EC (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych);
 5. Dobra - Produkty przedstawione w sklepie internetowym;
 6. Biuletyn Informacyjny - Usługa elektroniczna, usługa dystrybucji elektronicznej świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim odbiorcom usług korzystających z niej do automatycznego odbierania od usługodawcy cyklicznej treści kolejnych wydań biuletynu zawierającego informacje o towarach, nowych produktach i promocjach w sklep internetowy.
 7. Sklep internetowy, sklep - Witryna, za pomocą której klient może w szczególności składać zamówienia, dostępne pod adresem: Oakywood.shop;
 8. Zamówienie - Deklaracja woli klientów, skierowana bezpośrednio na zakończenie umowy sprzedaży, określając w szczególności rodzaj i ilość towarów;
 9. Przepisy prawne - Niniejsze przepisy dotyczące świadczenia usług elektronicznych w ramach sklepu internetowego;
 10. Umowa sprzedaży - Wszelkie umowy, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów klientowi, a klient płaci lub zobowiązuje się zapłacić swoją cenę;
 11. Sprzedawca - Oakywood sp. ogród zoologiczny. Z zarejestrowanym biurem w Ciche, 34-407 CICHE 35B, wszedł do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądu prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA Krakowa-posdmieścia w Krakowie WYdziaał XII Gospodarzy Krs pod numerem: 000000894372. ): 7352896281;

 

Ii. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem: Oakywood.shop jest prowadzony przez Oakywood sp. ogród zoologiczny. Z zarejestrowanym biurem w Ciche, 34-407 CICHE 35B, wszedł do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądu prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA Krakowa-posdmieścia w Krakowie WYdziaał XII Gospodarzy Krs pod numerem: 000000894372. ): 73528962812.
  2. Sprzedawca oferuje towary na sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego.
  3. Szczegółowa lista towarów wraz z ich cenami jednostkowymi jest dostępna na stronie internetowej sklepu.
  4. Umowa sprzedaży jest zawierana między klientem a sprzedawcą zgodnie z prawem polskim i prawem UE - z zastrzeżeniem punktu XVIII niniejszych przepisów.
  5. Wszystkie oznaczenia produktu i ich nazwy są wykorzystywane do celów identyfikacyjnych i mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi, do których uprawnionymi osobami otrzymały prawa ochrony.

   

  Iii. Zasady korzystania z sklepu
   1. Wniosek umowy na sprzedaż towarów na stronie internetowej sklepu internetowego odbywa się, dokonując zakupu bez uprzedniej rejestracji.
   2. Klient, przy zakupie towaru bez uprzedniej rejestracji, jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza swoimi danymi po zakupie, a także zgody na treść przepisów i zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez klienta przez sprzedawcę i Treść polityki prywatności sklepu.
   3. Sprzedawca może pozbawić klienta prawa do korzystania z sklepu internetowego i może ograniczyć jego dostęp do niektórych lub wszystkich zasobów sklepu internetowego, z natychmiastowym skutkiem, w przypadku naruszenia przepisów przez klienta, w szczególności, gdy klient ::
     • pod warunkiem fałszywych, niedokładnych lub nieaktualnych danych, wprowadzania w błąd lub naruszania praw stron trzecich podczas składania zamówienia;
     • naruszył prawa osobiste stron trzecich za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności praw osobistych innych klientów sklepu internetowego;
     • popełnił inne zachowania, które sprzedawca będzie uważany za niezgodne z obowiązującym prawem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub szkodliwego dla dobrego nazwiska sprzedawcy.
     1. Aby zapewnić bezpieczeństwo transmisji wiadomości i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach sklepu internetowego, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do zagrożenia dla bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności Środki zapobiegające nabycie i modyfikacji danych osobowych wysyłanych przez nieautoryzowane osoby w Internecie.
     2. Klient jest w szczególności zobowiązany do:
     3. Nie zapewniać lub przekazywać nielegalnych treści, np. Treść promująca przemoc, zniesławiającą lub narusza prawa osobiste i inne prawa stron trzecich;
     4. Korzystanie z sklepu internetowego w sposób, który nie zakłóca jego działania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
     5. nie podejmowanie takich działań, jak wysyłanie lub umieszczanie niezamówionych informacji komercyjnych (SPAM) w ramach sklepu internetowego;
     6. Skorzystaj z sklepu internetowego w sposób, który nie jest niewygodny dla innych klientów i sprzedawcy;
     7. Użyj dowolnej treści opublikowanej jako część sklepu internetowego wyłącznie do użytku osobistego (zakaz korzystania z sklepu internetowego do celów komercyjnych);
     8. Korzystaj z sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Republiki Polski, przepisów przepisów, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

      

      Iv. Końcowa umowa sprzedaży

      1. Aby zakończyć umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, przejdź do strony internetowej sklepu internetowego, wybierz towary, ich ilość, podejmując dalsze kroki techniczne w oparciu o wiadomości wyświetlane klientowi oraz informacje dostępne na stronie internetowej sklepu.
      2. Wybór zamówionych towarów przez klienta jest dokonywany przez dodanie ich do kosza.
      3. Podczas składania zamówienia klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych i modyfikacji wyboru towaru. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z wyświetlanymi wiadomościami i informacjami dostępnymi na stronie internetowej sklepu.
      4. Po kliencie, korzystając z sklepu internetowego, dodał wszystkie niezbędne dane, wyświetlane jest podsumowanie ust. Podsumowanie ustawionego zamówienia zawiera informacje o:
        • temat umowy;
        • jednostka i całkowita cena zamówionych produktów lub usług, w tym koszty dostawy i dodatkowe koszty (jeśli takie istnieją);
        • Wybrana metoda płatności;
        • wybrana metoda dostawy;
        • czas dostawy.
        1. Aby wysłać zamówienie, konieczne jest dostarczenie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowych, zaakceptowania przepisów i polityki prywatności oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta przez sprzedawcę.
        2. Wysyłanie zamówienia przez klienta stanowi oświadczenie zamiaru zawarcia umowy sprzedaży towarów ze sprzedawcą zgodnie z przepisami.
        3. Umowa jest uważana za zawartą w otrzymaniu przez sprzedawcę zamówienia złożonego przez klienta.
        4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail zatytułowany „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich podstawowych elementów zamówienia, tj.:
          • dane identyfikujące przedsiębiorcę;
          • podstawowe cechy wybranego dobra;
          • Całkowita cena, w tym podatki, a także opłaty za dostawę, wysyłkę i wszelkie inne dodatkowe koszty;
          • wybrana metoda płatności i dostawy;
          • W przypadku prawa do wycofania się z umowy - warunków, terminów i procedury wycofania.

           

          V. Ceny i płatności
           1. Ceny towarów są podane w USD i obejmują wszystkie komponenty według stawki określonej w osobnych przepisach.
           2. Cena towarów nie obejmuje kosztów wysyłki i dostawy towarów do klienta.
           3. Cena podana obok towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez klienta i nie zmieni się do momentu zakończenia zamówienia.
           4. Ceny towarów podanych w sklepie internetowym dotyczą tylko oferty sklepu internetowego i są ważne tylko w ofercie internetowej.
           5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych towarów, wprowadzenie nowych towarów do oferty sklepu internetowego, usuwanie produktów z oferty sklepu, przeprowadzanie i anulowanie kampanii promocyjnych na stronach internetowych lub wprowadzenie zmian, w tym zmiany, w tym zmiany, w tym zmiany, w tym zmiany do przepisów. Zmiany te nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych przed ich wdrożeniem. Planowane zmiany w przepisach zostaną opublikowane z 7 -dniowego wyprzedzenia na głównej stronie sklepu w widocznym miejscu, aby każdy mógł je przeczytać. Wyżej wymienione zmiany w przepisach lub cenach towarów wchodzą w życie po 7 dniach od daty publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego.
           6. W sklepie internetowym można zapłacić kartami płatniczymi VISA lub MasterCard (kart debetowych lub kredytowych), a także przez operatorów płatności, takich jak PayPal. Korzystając z danej formy płatności, klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem wszelkich kosztów nałożonych przez przedsiębiorców, za pomocą których dokonana jest płatność, w szczególności banki.
           7. Klient może zapłacić w gotówce w lokalu przedsiębiorstwa sprzedawcy po pobraniu osobistym. Karta kredytowa nie jest możliwa.
           8. Moment płatności to moment, w którym fundusze są przekazywane na rachunek bankowy sprzedawcy lub gotówka jest przekazywana sprzedawcy.

            

           Vi. Wykonanie zamówienia
            1. Zamówienie zostanie przetworzone pod warunkiem, że towary będą dostępne w magazynie sklepu.
            2. W przypadku niedostępności niektórych towarów objętych zamówieniem klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia i zdecyduje o sposobu jego wdrożenia (częściowe wdrożenie, rozszerzenie czasu oczekiwania , wycofanie się z zamówienia). Nieprzestrzeganie decyzji przez klienta w ciągu 10 dni roboczych od daty dostarczenia mu informacji, o których mowa w pierwszym zdaniu, uprawnia sprzedawcę do wycofania się z umowy i zwrotu kwot zapłaconych przez klienta. Wycofanie się z umowy, o której mowa w drugim zdaniu, może nastąpić przed upływem 30 dni od daty złożenia zamówienia przez klienta.
            3. Każde zakończone zamówienie jest udokumentowane przez sprzedawcę z odpowiednim dokumentem rachunkowym wydanym po rozstrzygnięciu całej kwoty należnej na podstawie zamówienia. Takie dokumenty księgowe zostaną dostarczone klientowi z zamówionymi towarami.
            4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub sprzedaży, których ilość jest ograniczona, wykonanie zamówień zależy od kolejności otrzymania zamówienia w sklepie. Termin ukończenia produktów sprzedaży wynosi 21 dni roboczych. Jeśli po złożeniu zamówienia wydaje się, że zamówione towary są obecnie niedostępne, klient zostanie natychmiast powiadomiony przez e-mail o niedostępności towaru.
            5. W sytuacji, o której mowa w punkcie 4., ma miejsce procedura opisana w punkcie 2.

             

            VII. WYSYŁKA
             1. Wysyłka zamówionych towarów jest możliwa na terytorium Unii Europejskiej, a także poza jej granicami. Podczas składania zamówienia i wyboru metody dostawy sklep internetowy automatycznie oblicza szacowany czas dostawy i jej koszt.
             2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem operatora transportu (firmy kurierskiej).
             3. Koszt dostawy (jeśli zamówienie nie jest objęte bezpłatną dostawą) jest podawany podczas składania zamówienia i dodawania ceny towaru.
             4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym błędami) popełnionymi przez stronę zamawiającą w formularzu zamówienia, w wyniku czego paczka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę zebrania działki.
             5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenie, szkody lub brak dostarczenia paczki wysłanej przez niego przez kuriera.

              

             VIII. Osobiste ponowne recepty zamówienia
              1. Możliwe jest pobór zamówionych towarów osobiście w lokalizacji sprzedawcy pod adresem: 34-407 CICHE 35B.
              2. Kolekcja jest możliwa w dni robocze (tj. Od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wakacji publicznych) w godzinach pracy (tj. Od 9:00 do 17:00).
              3. Podczas odbierania osobiście podaj numer zamówienia.

               

              IX. Spersonalizowane zamówienia na towary

              1. Sprzedawca oferuje możliwość tworzenia i sprzedaży spersonalizowanych towarów, tj. Towarów przygotowanych specjalnie zgodnie ze specyfikacją, potrzebami i opisem klienta.
              2. Niektóre towary oferowane przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu internetowego mogą być spersonalizowane przy użyciu opcji „Personalizator” dostępnej na stronie internetowej sklepu obok danego dobra. Aby wybrać tę opcję, klient musi kliknąć: „Personalizuj” i wybrać dostępny sposób personalizacji towarów. W takim przypadku system automatycznie pokaże klientowi cenę wybranej personalizacji.
              3. Jeśli chcesz spersonalizować towary w inny sposób niż dostępne na stronie internetowej sklepu za pomocą opcji „Personalizator” lub jeśli chcesz spersonalizować towary, dla których ta opcja nie jest dostępna, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą - lub za pomocą formularza kontaktowego Dostępne na stronie internetowej sklepu pod adresem: Oakywood.shoppages/Contact-Us lub w formie wiadomości e-mail: Pod adresem: contact@oakywood.shop.

               

              X. Gwarancja i gwarancja

               

              1. Sprzedawca udziela 2-letniej ustawowej gwarancji na wady towarów sprzedanych przez niego na stronie internetowej sklepu, na warunkach określonych w kodeksie cywilnym.
              2. Niezależnie od praw wynikających z gwarancji towary są objęte gwarancją jakości przyznaną przez sprzedawcę, jako producent towarów. Gwarancja nie wyklucza, ogranicza ani nie zawiesza praw kupującego wynikającego z przepisów dotyczących ustawowej gwarancji na wady sprzedanego przedmiotu.
              3. Gwarancja jakości jest przyznawana na następujących warunkach:
                  • Gwarancja jakości obejmuje szkody wynikające z wad strukturalnych towarów i jest przyznawana na okres 1 roku kalendarzowego od daty dostawy zamówionych towarów do klienta.
                  • Gwarancja jakości nie obejmuje:
                   1. Uszkodzenie mechaniczne, termiczne, chemiczne (otarcia, zakręty, pęknięcia, zadrapania itp.) Wynikające z niewłaściwego obsługi towarów;
                   2. części podlegające naturalnemu zużycie podczas użytkowania;
                   3. dokonywanie niezależnych napraw i modyfikacji;
                   4. niewłaściwe użycie towarów, niezgodne z ich zamierzonym użyciem;
                   5. szkody wynikające z niewłaściwego wyboru części zamiennej;
                   6. eliberatowe szkody towarów (np. Otwarcie, próba naprawy, zakłócenia osób nieautoryzowanych);
                   7. Naturalne zużycie produktu wynikające z jego ciągłego użycia, niewłaściwa instalacja produktu;
                   8. uszkodzenia wynikające z siły MAJEURE (np. Ruch mocy, uderzenie błyskawicy).
                  • Skargi o gwarancje jakości są rozważane tylko dla towarów, których okres gwarancji jakości nie wygasł i które mają szczegółowy opis szkód dołączonych do wysyłki usług oraz załączony dowód zakupu towaru.
                  • W przypadku wady przestań używać produktu, aby uniknąć poważnych szkód.
                  • W każdym razie towary związane z gwarancją jakości skargę muszą być czyste i zgodne z podstawowymi wymaganiami higieny.
                  • Gwarancje jakościowe skargi dotyczące towaru mogą zostać przesłane przez klienta na jeden z swobodnie wybranych sposobów:
                   1. Post na adres firmy sprzedawcy: Oakywood sp. ogród zoologiczny. z siedzibą w Ciche, 34-407 CICHE 38A;
                   2. przez e-mail do adresu e-mail sprzedawcy: contact@oakywood.shop;
                  • Skarżone towary są dostarczane przez klienta przez klienta, wraz z opisem szkód i dowodu zakupu, na jego własny koszt.
                  • Skargi o gwarancji jakości są rozpoznawane przez sprzedawcę w ciągu 14 dni, aw wyjątkowych przypadkach w ciągu maksymalnie 30 dni, o których sprzedawca informuje klienta. Brak uznania gwarancji jakości w tym terminie nie jest równoznaczne z przyjęciem skargi.
                  • W przypadku uzasadnionej skargi i jej akceptacji sprzedawca podejmuje:
                   1. naprawić jak najszybciej, zgodził się z klientem;
                   2. Zastąp wadliwy towar na towary wolne od wad, jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
                  • W przypadku naprawy towaru czas przetwarzania skargi wynosi do 30 dni od daty uznania skargi za uzasadnione.
                  • W przypadku nieuzasadnionej skargi i braku akceptacji sprzedawca wysyła towary z powrotem do klienta na jego koszt, wraz z informacjami o powodach nie rozpoznania skargi gwarancji jakości.

                   

                  Xi. Odstąpienie od umowy
                   1. Każdy klient, który jest konsumentem (który dokonuje zakupu niezwiązanego z jego działalnością biznesową) i korzysta z sklepu internetowego, ma prawo odstąpienie od umowy sprzedaży towarów bez podawania powodu.
                   2. Konsument ma prawo odwołać się od umowy sprzedaży towarów w ciągu 14 dni bez podania żadnego powodu. Termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od dnia, w którym konsument zajął się ostatnim przedmiotem dostarczonym na podstawie jednego zamówienia lub na której strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazany przez konsumenta, wbędzie się w posiadanie ostatniego Przedmiot dostarczany pod jednym zamówieniem.
                   3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, konsument musi złożyć odpowiednie oświadczenie. Deklaracja odstąpienia od umowy należy przedłożyć sprzedawcy jeden następujących sposobów:
                    1. Wysłane przez post na adres siedziby Oakywood sp. ogród zoologiczny. Z Siedzibą W Ciche, 34-407 CICHE 35B;
                    2. Wysłane e-mailem na adres e-mail sprzedawcy: contact@oakywood.shop;
                   4. Aby spełnić termin odwołania się z umowy, wystarczy klientowi, który jest konsumentem wysyłania informacji dotyczących wykonywania prawa do odwołania się z umowy przed terminem odwołania się z umowy.
                   5. Konsument może korzystać z formularza wycofania modelu, ale nie jest on obowiązkowy.
                   6. Powyższe prawo do wycofania się z umowy nie jest dostępne dla klientów, którzy złożyli zamówienie na spersonalizowane towary, tj. Przygotowane przez sprzedawcę, który jest również producentem towarów, dla konkretnych oczekiwań i wymagań klienta - zgodnie z art. . 38 punkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. W sprawie praw konsumentów, które określa: Prawo do wycofania się z umowy zawartej poza lokalem biznesowym lub na odległość nie jest dostępne dla konsumenta w odniesieniu do umów, w których temat usługi jest przedmiotem niezakłóconym, wyprodukowanym zgodnie ze specyfikacjami konsumenta lub służy w celu spełnienia jego indywidualne potrzeby.
                   7. Powyższe przepisy dotyczące prawa do wycofania się z umowy o sprzedaż towarów dotyczą również osób naturalnych zawierających umowy ze sprzedawcą bezpośrednio związane z ich działalnością biznesową, gdy treść niniejszej umowy pokazuje, że umowy te nie mają charakteru zawodowego W przypadku tych osób, wynikających z w szczególności przedmiotu działalności gospodarczej wykonywanej przez te osoby, udostępnionych na podstawie przepisów dotyczących centralnego rejestru i informacji na temat działalności gospodarczej.

                    

                   XII. Skutki odstąpienia od umowy

                    1. W przypadku odstąpienia od sprzedawcy umowy sprzedaży zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z metody dostawy wybranej przez klienta inną niż najtańsza metoda regularnej dostawy oferowana przez sprzedawcę), natychmiast i IN Każda sprawa nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji klienta o skorzystaniu z prawa do odwołania się z niniejszej umowy.
                    2. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu tych samych metod płatności, które były używane przez klienta w oryginalnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem pieniędzy. Sprzedawca może wstrzymać zwrot kosztów płatności do czasu otrzymania przedmiotu lub do momentu, gdy klient nie dostarczy dowodu wysłania go, w zależności od tego, co nastąpi najpierw.
                    3. Klient powinien natychmiast zwrócić lub przekazać przedmiot, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odwołaniu niniejszej umowy. Termin jest spełniony, jeśli klient odśle przedmiot w ciągu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośredni koszt zwrotu towaru. Klient jest odpowiedzialny tylko za zmniejszenie wartości elementu wynikającego z użycia go w inny sposób niż było to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu.
                    4. Powyższe przepisy dotyczące prawa do wycofania się z umowy o sprzedaż towarów dotyczą również osób naturalnych zawierających umowy ze sprzedawcą bezpośrednio związane z ich działalnością biznesową, gdy treść niniejszej umowy pokazuje, że umowy te nie mają charakteru zawodowego W przypadku tych osób, wynikających z w szczególności przedmiotu działalności gospodarczej wykonywanej przez te osoby, udostępnionych na podstawie przepisów dotyczących centralnego rejestru i informacji na temat działalności gospodarczej.

                     

                    XIII. Skargi na towary
                     1. Skargi wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowane przez prawo lub na podstawie niniejszych przepisów należy wysłać do sprzedawcy w jeden z następujących sposobów:
                      1. Wysłane przez post na adres siedziby Oakywood sp. ogród zoologiczny. Z Siedzibą W Ciche, 34-407 CICHE 35B;
                      2. Wysłane e-mailem na adres e-mail sprzedawcy: contact@oakywood.shop;
                     2. Sprzedawca zobowiązuje się rozważyć każdą skargę dotyczącą przedmiotów sprzedawanych w rozsądnym czasie, jednak jeżeli rozpatrywana jest skarga przedłożona przez klienta, który jest konsumentem, okres ten nie może przekroczyć 14 dni. Odpowiedź na skargę (zarówno akceptowanie, jak i nie przyjmowanie skargi) Sprzedawcy przekazują klientowi na piśmie lub w formie elektronicznej.
                     3. Jeśli skarga nie zostanie uznana, klient zostanie powiadomiony o pozycji sprzedawcy w terminie wskazanym w punkcie 1 powyżej z powodów decyzji. Brak informacji w ciągu 14 dni wobec klienta, który jest konsumentem, oznacza uznanie skargi i jej wdrożenia.
                     4. W sprawie, o której mowa w punkcie 3, pierwszym zdaniu, klient, który jest konsumentem, może poprosić o interwencję odpowiedniego organu zajmującego się prawem konsumenckim w kraju, z którego zamówienie zostało wydane. Aby uzyskać pomoc prawną lub poradę, podaj wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, np. Umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.
                     5. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się składanie raportu szkód w obecności osoby dostarczającej zamówienie

                      

                     Xiv. Skargi dotyczące świadczenia usług elektronicznych
                      1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni prawidłowego działania sklepu, w zakresie, w jakim wynika z obecnej wiedzy technicznej i zobowiązań w celu usunięcia w rozsądnym czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.
                      2. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia sprzedawcy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej sklepu internetowego.
                      3. Nieregularności związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego mogą być zgłaszane przez klienta na każdy sposób:
                       1. Wysłane przez post na adres siedziby Oakywood sp. ogród zoologiczny. Z Siedzibą W Ciche, 34-407 CICHE 35B;
                       2. Wysłane e-mailem na adres e-mail sprzedawcy: contact@oakywood.shop
                      4. W skardze klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego.
                      5. Sprzedawca zobowiązuje się rozważyć każdą skargę w ciągu 30 dni, a jeśli nie było to możliwe, poinformowanie klienta w tym okresie, w którym zostanie rozważona skarga.

                       

                      XV. Ochrona danych osobowych

                       1. Proszę o poinformowanie, że administratorem twoich danych osobowych jest Oakywood SP. ogród zoologiczny. Z zarejestrowanym biurem w Ciche, 34-407 CICHE 35B, wszedł do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądu prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA Krakowa-posdmieścia w Krakowie WYdziaał XII Gospodarzy Krs pod numerem: 000000894372. ): 7352896281.
                       2. Szczegółowe informacje na temat zakresu i okresu przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę i praw klientów są zawarte w Polityce prywatności

                        

                       XVI. BIULETYN INFORMACYJNY
                        1. Klient, po udzieleniu odpowiedniej zgody, może otrzymać biuletyn od sprzedawcy, tj. Bezpłatna usługa świadczona elektronicznie, dzięki któremu klient może otrzymać od sprzedawcy wcześniej zamówione wiadomości dotyczące sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach i nowych produkty w sklepie.
                        2. Korzystanie z usługi biuletynu przez klienta jest dobrowolne.
                        3. E-maile wysyłane w ramach tej usługi zostaną wysłane na adres e-mail dostarczony przez klienta w momencie subskrypcji biuletynu.
                        4. Klient, aby zawrzeć umowę i zasubskrybować usługę biuletynu, w pierwszym kroku podaje swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości wysyłane w ramach biuletynu, w wyniku czego umowa o Podsumowanie usługi biuletynu zostało zakończone, a sprzedawca zacznie dostarczać go klientowi.
                        5. Wiadomości wysyłane w ramach biuletynu będą zawierać informacje o możliwości rezygnacji z niego, a także linku do rezygnacji z subskrypcji.
                        6. Klient może zrezygnować z subskrypcji z biuletynu, nie podając przyczyny i ponosząc wszelkie koszty, w dowolnym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w sekcji 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail sprzedawcy: contact@oakywood.shop.
                        7. Klient użycie linku do rezygnacji z subskrypcji z biuletynu lub wysyłania wiadomości z prośbą o rezygnację z subskrypcji z biuletynu spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy w zakresie świadczenia niniejszej usługi.

                         

                        XVII. Warunki techniczne

                         

                        1. Aby skorzystać z usług świadczonych w ramach niniejszych przepisów, klient powinien mieć:
                         1. przeglądarka internetowa;
                         2. Program Adobe;
                         3. aktywny adres e-mail;
                         4. aktywne połączenie z Internetem.

                         

                        XVIII. Sprzedaż klientom w Stanach Zjednoczonych Ameryki

                         W przypadku zamówień na towary złożone na stronie internetowej sklepu przez użytkowników mających adres zamieszki w USA, zamówienia te mogą być wykonywane przez Oakywood SP. ogród zoologiczny. Z siedzibą w Ciche, 34-407 CICHE 35B, zawarł rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądu prowadzonego przez sąd rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, 12. Wydział Krajowego Sądu pod numerem: 0000894372, NIP: 7352896281 lub przez Oakywood LLC 30 N Gould St Ste r Sheridan, WY 82801, EIN: 32-0589002.

                          

                         W takim przypadku dane osobowe użytkowników mieszkających w USA będą przetwarzane przez Oakywood SP. ogród zoologiczny. Z siedzibą w Ciche, 34-407 CICHE 35B, zawarł rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądu prowadzonego przez sąd rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, 12. Wydział Krajowego Sądu pod numerem: 0000894372, NIP: 7352896281 lub przez Oakywood LLC 30 N Gould St Ste r Sheridan, WY 82801, EIN: 32-0589002, aw tym drugim przypadku zamówienia będą przetwarzane zgodnie z prawami Stanów Zjednoczonych i stanu Wyoming.

                          

                         Xix. Ostateczne przepisy
                          1. Klienci mogą uzyskać dostęp do tych przepisów w dowolnym momencie na stronie głównej sklepu. Konsolidacja, bezpieczeństwo, ujawnienie i potwierdzenie dla klienta istotnych postanowień umowy na sprzedaż towarów odbywa się poprzez wysłanie klienta na podany adres e-mail oraz dołączając do wysyłki zawierającej towary wydruk potwierdzenia, Specyfikacja zamówienia i odpowiedni dokument rachunkowy.
                          2. Rozliczenie wszelkich sporów powstałych między sprzedawcą a klientem jest przekazane właściwym sądom polskim zgodnie z postanowieniami odpowiednich postanowień prawa polskiego.
                          3. Szczegółowe informacje na temat możliwości dla klienta, który jest konsumentem, aby wykorzystać pozasądowe sposoby radzenia sobie ze skargami i zadośćuczynieniem, a zasady dostępu do tych procedur są dostępne na stronie internetowej Biura Konkurencji i Ochrony Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
                          4. Istnieje również punkt kontaktowy w Prezesie Biura Konkurencji i Ochrony Konsumentów (Telefon: 22 55 60 333, e -mail: adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstanowie Warszawy 1, Warszaw.). Zadanie jest między innymi niż zapewnienie pomocy konsumentom w sprawach związanych z rozstrzyganiem sporów konsumenckich spoza boiska.
                          5. Konsument ma następujące przykładowe możliwości wykorzystania metod skargi poza boczną i zadośćuczynienia: (1) Wniosek o rozstrzygnięcie sporów wobec stałego sądu arbitrażowego konsumenckiego (więcej informacji na temat: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek o postanowienie sporu poza bocznym dla prowincjonalnego inspektora inspekcji handlowej (więcej informacji na stronie internetowej inspektora kompetentnego dla miejsca działalności gospodarczej przez sprzedawcę); oraz (3) pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich Poviata (miejskiej) lub organizacji społecznej, której ustawowe zadania obejmują ochronę konsumentów (w tym Federację Konsumencką, Stowarzyszenie Polskich Konsumentów). Porady są udzielane między innymi przez e-mail pod adresem porady@dlakonsumentow.pl A na numerach infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia jest otwarta w dni robocze, od 8:00 do 18:00, opłatę połączenia zgodnie z taryfą operatora).
                          6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Istnieje platforma internetowa do rozwiązywania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR). Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z kompleksowym sklepem dla konsumentów i przedsiębiorców poszukujących sporu sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży online lub umowy na świadczenie usług (więcej informacji na temat Witryna samej platformy lub na stronie Biura Konkurencji i Ochrony Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
                          7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany przepisów z ważnych powodów, to znaczy: zmiany w prawie; Zmiany metod płatności i dostawy - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na wdrożenie przepisów niniejszych przepisów.
                          8. W przypadku zawarcia ciągłych umów na podstawie niniejszych przepisów (np. Udzielanie usług elektronicznych) zmienione przepisy będą wiążące dla klienta, jeżeli wymagania określone w ART. 384 i 3841 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został odpowiednio poinformowany o zmianach i nie rozwiązał umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia. W przypadku, gdy zmiana przepisów spowoduje wprowadzenie wszelkich nowych opłat lub wzrost obecnych opłat, klient, który jest konsumentem, ma prawo wycofać się z umowy.
                          9. W przypadku zawarcia umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) na podstawie niniejszych przepisów, zmiany przepisów nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez klientów, którzy są konsumentami przed datą wejścia Siła poprawek do przepisów, w szczególności żadne zmiany w przepisach nie będą miały zastosowania ani nie będą miały wpływu na złożone lub złożone zamówienia oraz zakończone, wdrożone lub przeprowadzone umowy o sprzedaży.
                          10. W sprawach nieobjętych niniejszymi przepisami obowiązują ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny; Ustawa o świadczeniu usług elektronicznych z 18 lipca 2002 r., Przepisy ustawy o prawach konsumenckich z 30 maja 2014 r. I inne istotne przepisy dotyczące ogólnie obowiązującego prawa.

                           

                          Xx. Szablon formularza wycofania się z umowy

                           Formularz wycofania modelu

                           (Ten formularz powinien zostać zakończony i zwrócony tylko wtedy, gdy chcesz wycofać się z umowy, o której mowa w punkcie XI i XII)

                           • Odbiorca:

                           Oakywood sp. Ogród zoologiczny. z siedzibą w Ciche, 34-407 CICHE 35B

                           • I/my (*) niniejszym informację/informuj (*) o moim/naszym wycofaniu się z umowy sprzedaży następujących towarów (*) umowy o dostarczanie następujących pozycji (*) na konkretne prace polegające na wykonaniu wykonania Poniższe elementy (*) / Dla zapewnienia następującej usługi (*) Data zakończenia umowy (*) / odbiór (*)
                           • Numer zamówienia;
                           • Nazwa i nazwisko konsumentów (ów);
                           • Adres konsumentów (ów);
                           • Podpis konsumentów (tylko wtedy, gdy formularz jest wysyłany w wersji papierowej);
                           • Data