Przedstawiamy: Szuflady Modułowe

Kup teraz
Skontaktuj się

WhatsApp
Infolinia +48 797 217 197
contact@oakywood.shop

Media społecznościowe

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

I. DEFINICJE

 1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
  2. Konsument – Klient który składa Zamówienie w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu;
  3. Newsletter - usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  4. Przedsiębiorca – Klient, który składa Zamówienie w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w tym również Klient, który składa Zamówienie za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz; 
  5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
  6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  7. Sklep internetowy, Sklep – serwis internetowy za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia dostępny pod adresem: https://oakywood.shop/;
  8. Sprzedający – Oakywood sp. z o.o. z siedzibą w Ciche, 34-407 Ciche 35B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000894372, NIP: 7352896281;
  9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  10. Umowa sprzedaży – każda umowa, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na Klienta, a Klienta płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny;
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem: https://oakywood.shop/ jest prowadzony przez Oakywood sp. z o.o. z siedzibą w Ciche, 34-407 Ciche 35B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000894372, NIP: 7352896281.
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedający oferuje do sprzedaży Towary. 
 3. Szczegółowy spis Towarów wraz z podaniem ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. 
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym zgodnie z prawem polskim oraz prawem UE – z zastrzeżeniem pkt XVIII niniejszego Regulaminu oraz ust. 5 poniżej. 
 5. Postanowienie ust. 4 powyżej nie wpływa na bezwzględnie obowiązujące na terenie UE przepisy prawa, a w szczególności postanowienia art. 6 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), który stanowi, iż umowy konsumenckie podlegają prawu państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. W związku z tym, jeżeli Konsument, zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego, ma miejsce zwykłego pobytu w innym Państwie członkowskim niż Rzeczpospolita Polska, to w takich przypadkach, bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, są przestrzegane przez Sprzedawcę i Konsument jest chroniony przez te przepisy niezależnie od wyboru prawa Rzeczpospolitej Polskiej dla Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu. W związku z tym wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 6. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.


III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru na stronie Sklepu internetowego obywa się poprzez dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji.
 2. Klient dokonując zakupu Towaru bez uprzedniej rejestracji, jest zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza ze swoimi danymi po dokonaniu zakupu, jak również jest zobowiązany do wyrażenia zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego oraz treść polityki prywatności Sklepu.
 3. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie składania Zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z zobowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego. 
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności komercyjnej);
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i polityki prywatności Sklepu, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę Sklepu internetowego, dokonać wyboru Towaru, jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 4. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranego sposobu dostawy;
  5. czasu dostawy.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu i polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedającego. 
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży Towarów zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, tj.: 
  1. dane identyfikujące przedsiębiorcę;
  2. podstawowe cechy wybranego towaru;
  3. łączna cena wraz z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne dodatkowe koszty
  4. wybrany sposób płatności, dostawy;
  5. w przypadku prawa do odstąpienia od umowy – warunki, terminy oraz procedura odstąpienia;


V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych i zawierają wszystkie składniki według stawki określonej odrębnymi przepisami. 
 2. Cena Towarów nie zawiera kosztów przesyłki i Dostawy Towarów do Klienta. 
 3. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
 4. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym dotyczą tylko oferty Sklepu internetowego i są ważne tylko w ofercie internetowej.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu będą umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu lub cen Towarów wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego.
 6. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności przy pomocy kart płatniczych (debetowych lub kredytowych) Visa lub Mastercard, jak również za pomocą operatorów płatności. Korzystając z danej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki. 
 7. Istnieje możliwość zapłaty przez Klienta gotówką w siedzibie przedsiębiorstwa Sprzedającego przy odbiorze osobistym. Brak jest możliwości zapłaty kartą płatniczą. 
 8. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego lub przekazania Sprzedającemu gotówki.


VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, dostępności Towaru w magazynie Sklepu.
 2. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient, w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia, zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot uiszczonych przez Klienta. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w zdaniu drugim, może nastąpić przed upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane przez Sprzedającego odpowiednim dokumentem księgowym, wystawianym po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji Zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 21 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że Zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem o niedostępności towaru.
 5. W sytuacji, o której mowa w pkt 4, odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana w pkt 2.


VII. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawca zamówionych Towarów możliwa jest na terytorium Unii Europejskiej jak również poza jej granicami. W przypadku składania Zamówienia i wyboru sposobu dostawy Sklep internetowy automatycznie obliczy szacowany czas dostawy oraz jej koszt. 
 2. Dostawa  zamówionych  Towarów  odbywa  się  za pośrednictwem przedsiębiorcy przewozowego (firmy kurierskiej).
 3. Koszt dostawy (jeżeli Zamówienie nie jest objęte darmową dostawą) jest podawany przy składaniu Zamówienia i doliczany do ceny Towarów. 
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie czy brak doręczenia przesyłki nadanej przez niego za pomocą firmy kurierskiej.  


VIII. ODBIÓR OSOBISTY ZAMÓWIENIA

 1. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w siedzibie Sprzedającego pod adresem: 34-407 Ciche 35B. 
 2. Odbiór ten możliwy jest w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach roboczych (tj. w godzinach od 9 do 17).
 3. Przy odbiorze osobistym należy podać numer zamówienia.


IX. ZAMÓWIENIA TOWARU PERSONALIZOWANEGO

 1. Sprzedający oferuje możliwość wykonania i sprzedaży Towaru personalizowanego, tj. przygotowanego specjalnie wg specyfikacji, potrzeb i opis Klienta.
 2. Niektóre Towary oferowane przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego mogą być spersonalizowane przy użyciu opcji „personalizatora” dostępnej na stronie Sklepu przy danym Towarze. Aby wybrać tą opcję Klient musi kliknąć: ”Personalizuj” i wybrać dostępny sposób personalizacji Towaru. W takim przypadku system automatycznie wskaże Klientowi jaka jest cena wybranej personalizacji.
 3. W przypadku chęci spersonalizowania Towarów w inny sposób, niż dostępny na stronie Sklepu przy użyciu opcji „personalizatora” bądź chęci spersonalizowania Towarów, dla których opcja ta nie jest dostępna, prosimy o bezpośredni kontakt ze Sprzedającym – albo przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu pod adresem: https://oakywood.shop/pl-pl/pages/contact albo w formie wiadomości mailowej: pod adresem: contact@oakywood.shop


X. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Sprzedający, na sprzedawane przez siebie na stronie Sklepu Towary, udziela 2 letniej rękojmi za wady, na zasadach i warunkach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Niezależnie od uprawnień z rękojmi Towary objęte są gwarancją jakości udzielaną przez Sprzedającego, jako producenta Towarów. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Gwarancja udzielana jest na poniższych zasadach:
  1. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad konstrukcyjnych Towarów i udzielana jest na okres 1 roku kalendarzowego, licząc od dnia doręczenia Klientowi zamówionego Towaru.
  2. Gwarancja nie obejmuje:      
   1. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp.) powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z Towarem;
   2. części ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania;
   3. dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek;
   4. niewłaściwego użytkowania Towaru, niezgodnego z jego przeznaczeniem;
   5. uszkodzeń wynikających z niewłaściwego doboru części zamiennej;
   6. celowego uszkodzenia Towaru (np. otwarcie, próba naprawy, ingerencja osób nieuprawnionych);
   7. naturalnego zużycia Towaru wynikającego z jego stałej eksploatacji        nieprawidłowego montażu produktu;
   8. uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej (np. przepięcie sieci elektrycznej, uderzenie pioruna).
  3. Reklamacje gwarancyjne są rozpatrywane wyłącznie dla Towarów, których okres gwarancyjny nie minął oraz które posiadają szczegółowy opis uszkodzenia dołączony do przesyłki serwisowej oraz załączony dowód zakupu Towarów.  
  4. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód.
  5. W każdym przypadku Towar podlegający zgłoszeniu reklamacyjnemu musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.
  6. Reklamacje gwarancyjne Towarów Klient może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:
   1. pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: Oakywood sp. z o.o. z siedzibą w Ciche, 34-407 Ciche 35B;
   2. pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: contact@oakywood.shop;
  7. Reklamowany Towar Klient, wraz z opisem uszkodzenia i dowodem zakupu Towarów, dostarcza do Sprzedającego we własnym zakresie i na własny koszt.    
  8. Reklamacje gwarancyjne będą rozpatrywane przez Sprzedającego w przeciągu 14 dni, a w wyjątkowych przypadkach maksymalnie w terminie 30 dni, o czym Sprzedający poinformuje Klienta. Brak rozpatrzenia gwarancji w tym nie terminie nie jest równoznaczny z akceptacją reklamacji.
  9. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji i jej akceptacji Sprzedający zobowiązuje się do:  
   1. dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z Klientem terminie, 
   2. wymiany Towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
  10. W przypadku naprawy Towaru czas realizacji reklamacji wynosi do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
  11. W przypadku niezasadnego zgłoszenia reklamacji i braku jej akceptacji Sprzedający odeśle Towar do Klienta na jego koszt wraz z informacją odnośnie przyczyn braku uznania reklamacji gwarancyjnej. 


XI. INFORMACJE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdemu  Klientowi,  będącemu  Konsumentem i korzystającemu ze Sklepu internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towarów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Sprzedającego, w jeden z następujących sposobów: 
  1. wysłane pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: Oakywood sp. z o.o. z siedzibą w Ciche, 34-407 Ciche 35B;
  2. wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: contact@oakywood.shop;
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy złożyli zamówienie na Towar personalizowany, tj. przygotowany przez Sprzedającego, będącego równocześnie producentem Towarów, pod konkretne oczekiwania i wymagania Klienta – stosownie do treści art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta: prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy ze Sprzedającym bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


XII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy ze Sprzedającym bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


XIII. REKLAMACJE - ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY

Konsumenci

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 
 2. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego: 
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował. 
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi: 
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, - przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać; 
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. 
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru. 
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli: 
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność; 
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią;
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany. 
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w dalszej części Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. 
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży. 
 9. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy. 
 10. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 
 11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy: 
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży; 
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży; 
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. 
 13. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. 
 14. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 
 15. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. 
 16. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania. 

Przedsiębiorcy

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany. 
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może: 
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia. 
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. 
 4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. 
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.


XIV. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć 
w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:
  1. pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: Oakywood sp. z o.o. z siedzibą w Ciche, 34-407 Ciche 35B;
  2. pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: contact@oakywood.shop;
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj 
i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oakywood sp. z o.o. z siedzibą w Ciche, 34-407 Ciche 35B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000894372, NIP: 7352896281.
 2. Szczegółowe informacje dot. zakresu i okresu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego oraz uprawnienia Klientów zawarte są w Polityce Prywatności. 


XVI. NEWSLETTER

 1. Klient, po wyrażeniu stosownej zgody, może otrzymywać od Sprzedającego newslettera, tj. nieodpłatnie świadczonej drogą elektroniczną usługi, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 2. Skorzystanie przez Klienta z usługi newsletter jest dobrowolne.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Klienta w momencie zapisywania się do newslettera.
 4. Klient, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach newslettera, skutkiem czego zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi newslettera, a Sprzedający rozpocznie jej świadczenie na rzecz Klienta.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Klient może wypisać się z newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedającego: contact@oakywood.shop;
 7. Skorzystanie przez Klienta z linka do wypisania się z newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.


XVII. WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  1. przeglądarkę internetową;
  2. program Adobe;
  3. aktywny adres e-mail;
  4. aktywne połączenie z siecią Internet.


XVIII. SPRZEDAŻ KLIENTOM NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

W przypadku zamówień Towarów składanych na stronie Sklepu przez Klientów mających miejsce zamieszkania na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) zamówienia te mogą być realizowane albo przez Oakywood sp. z o.o. z siedzibą w Ciche, 34-407 Ciche 35B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000894372, NIP: 7352896281 albo przez Oakywood LLC 30 N Gould St Ste R Sheridan, WY 82801, EIN: 32-0589002.

W takim przypadku Zamówienie realizowane będzie albo Oakywood sp. z o.o. z siedzibą w Ciche, 34-407 Ciche 35B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000894372, NIP: 7352896281 albo przez Oakywood LLC 30 N Gould St Ste R Sheridan, WY 82801, EIN: 32-0589002, a w tym drugim przypadku Zamówienia realizowane będą zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Stanów Zjednoczonych i stanu Wyoming.


XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie stronie głównej Sklepu. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz odpowiedniego dokumentu księgowego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje poddane właściwym sądom polskim zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa polskiego.  
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i prawa UE, a w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r., przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


XX. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt XI i XII Regulaminu)

 • Adresat: 

Oakywood sp. z o.o. z siedzibą w Ciche, 34-407 Ciche 35B 

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów (*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Numer Zamówienia
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data